Newiddion

Digwyddiad gan y Rhwydwaith Gwaith Ieuenctid Byd-eang –
‘Ar Gyrion ADCDF: Cynnwys Pobl Ifanc Sydd Wedi’u Hymyleiddio ac o Grwpiau Amrywiol mewn Materion Cynaliadwyedd Byd-eang’

Ar yr 21ain o Orffennaf cynhaliwyd digwyddiad gan Rwydwaith Gwaith Ieuenctid Byd-eang Cyfanfyd yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd. Pwrpas y digwyddiad oedd bod y cyfranogwyr yn cael syniadau am ffyrdd o gynnwys pobl ifanc sydd wedi’u hymyleiddio mewn addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd eang (ADCDF). Bu tri ymarferydd a chanddynt brofiad o gynnwys grwpiau wedi’u hymyleiddio’n rhannu’u profiadau a bu’r grŵp cyfan yn trafod y rhwystrau i gynnwys y grwpiau a strategaethau ar gyfer goresgyn y rhain.

Cyd-destun Byd-eang Pobl Ifanc Wedi’u Hymyleiddio

Mae Stuart Wroe yn arbenigwr ar ddysgu byd-eang sy’n cynnig hyfforddiant mewn gwaith ieuenctid i fudiadau gwirfoddol ac ieuenctid ledled y DU ac yn fyd-eang. Yn ogystal â’i waith gyda Cyfanfyd, mae ei gleientiaid yn cynnwys DEA, YMCA Training, Prosiect Ieuenctid Byd-eang Mudiad Addysg Fyd-eang Derby/Dwyrain Canolbarth Lloegr, prosiect Hyfforddiant Gwaith Ieuenctid Byd-eang Canolfan Addysg Fyd-eang Swydd Gaerhirfryn ym Mhrifysgol Cumbria, Prifysgol Fetropolitan Manceinion ac Uned Gwaith Ieuenctid Ranbarthol Gogledd Orllewin Lloegr.

Mae fy nghysylltiad i â dysgu byd-eang wedi golygu fy mod wedi hwyluso digwyddiadau gydag ystod eang o bobl ifanc wedi’u hymyleiddio er mwyn iddynt archwilio’u lle yn y gymdeithas a phrosesau byd-eang ehangach a chymryd camau gweithredu, mewn lleoliadau mor amrywiol â charchardai yn y DU a Sierra Leone; ymysg slymiau Mumbai a Bangkok; gydag aelodau o gangiau yn y DU a Honduras yn ogystal ag mewn cartrefi i blant a wnaed yn amddifad gan HIV ac AIDS ac mewn clinigau HIV ac AIDS mewn trefedigaethau yn Ne Affrica, yn India ac yng Ngwlad Thai.

Gan fod addysg datblygu ac ADCDF yn aml yn perthyn i’r sectorau addysg ffurfiol ac addysg uwch, mae pobl ifanc wedi’u hymyleiddio a’u cau allan yn amlwg yn cael eu cau allan ymhellach gan nifer o asiantaethau sy’n rhan o’r gwaith hwn. Wrth weithio gyda phobl ifanc wedi’u hymyleiddio yma yn y DU, mae’n bwysig bod yn ymwybodol bod pobl ifanc sydd wedi’u hymyleiddio yn yr un modd i’w cael mewn rhannau eraill o’r byd a’u bod yn teimlo’u bod wedi’u heithrio a’u bod yn cael eu cau allan gan eu cymunedau lleol a byd-eang. Mae nifer o academyddion yn credu, o fewn prosesau globaleiddio, bod gyn lleied ag 20% o’r bobl ifanc yn elwa o globaleiddio a bod cymaint â 60% wedi’u heithrio’n gyfan gwbl o’r system fyd-eang, a’r gweddill yn cael eu gwasgu ganddi.

Hyd y gwelaf fi, ymhlith yr amrywiaeth o wirioneddau a brofir gan bobl ifanc wedi’u hymyleiddio a’r ymatebion gan waith ieuenctid i’w profiad o gael eu cau allan, mae nifer o nodweddion cyffredin. Trwy lens sy’n canolbwyntio ar nodweddion cyffredin, yn hytrach na chwilio am wahaniaethau rhwng pobl ifanc wedi’u hymyleiddio, eu gwledydd a’u diwylliannau; dylai gwaith ieuenctid byd-eang ac ADCDF ganolbwyntio ar brofiadau cyffredin, creu cyfleoedd i bobl ifanc ddysgu oddi wrth ei gilydd ac adnabod camau eiriolaeth personol ac ar y cyd, a chreu newid mewn unigolion, cymunedau ac yn y gymdeithas fyd-eang.

O’m gwaith gyda phobl ifanc wedi’u hymyleiddio yma ac yn fyd-eang rwyf wedi canfod mai wrth weithio gyda phobl ifanc wedi’u hymyleiddio y mae prosesau gwaith ieuenctid byd-eang ac ADCDF yn cael yr effaith fwyaf’.

I gael mwy o wybodaeth Ff. 07951 105339 E. gyw@live.co.uk

Materion Cynaliadwyedd Byd-eang yn Cyrraedd Pobl Ifanc Wedi’u Hymyleiddio

Mae Stuart Wroe yn ymgynghorydd Gwaith Ieuenctid Byd-eang llawrydd a chanddo brofiad o weithio gydag aelodau ifanc o gangiau mewn carchardai yng Nghymru a thramor. I grynhoi ei ddull, mae’n defnyddio deunydd ar DVD ac yn myfyrio ar brofiadau pobl ifanc eu hunain ac yn adnabod datrysiadau personol. Mae ei fyfyrdodau allweddol ef ar gynnwys y grŵp hwn o bobl ifanc sydd wedi’u hymyleiddio fel a ganlyn:

 1. Wedi gweithio o fewn cyfyngiadau a strwythurau carchardai
 2. Addysg anffurfiol
 3. Canologrwydd dialog
 4. Mae’n dechrau â, ac yn cydblethu â phrofiad personol pobl ifanc eu hunain o fod yn aelodau o gangiau
 5. Y profiad cyntaf o ddimensiwn byd-eang eu profiad ac yn aml y tro cyntaf y caiff eu barn ei cheisio a’i gwerthfawrogi
 6. Mae’n canolbwyntio ar nodweddion cyffredin
 7. Mae’n archwilio lle ‘parch’ yn hyn i gyd
 8. Mae’n archwilio lle ‘teulu’ yn hyn i gyd

Mae Nia Adamson yn gweithio i bartneriaeth Cymunedau’n Gyntaf yng Nghaerdydd ac mae ganddi brofiad o gynnwys ystod eang o bobl ifanc gan gynnwys rhai NEET (nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant). Mae ei ffordd hi o weithio, yn y bôn, yn seiliedig ar ddefnyddio dulliau ymatebol o integreiddio ADCDF yn anffurfiol mewn gwaith parhaus gyda phobl ifanc. Mae ei myfyrdodau allweddol hi ar gynnwys y grŵp hwn o bobl ifanc sydd wedi’u hymyleiddio fel a ganlyn:

 1. Mae’n ymatebol – yn adweithio’n uniongyrchol i fater a godir gan y bobl ifanc eu hunain
 2. Mae’n berthnasol – gan ei fod yn gysylltiedig â rhywbeth sy’n real a phendant i’r bobl ifanc maent mewn gwell sefyllfa i allu ystyried y ‘darlun ehangach’
 3. Perchenogaeth – y bobl ifanc sy’n arwain yr ymarfer gyda’ch cyfarwyddyd chi
 4. Mae’n gyfranogol – gall pawb gymryd rhan
 5. Mae’n integredig – mae’n dwyn ynghyd nifer o faterion ADCDF a thestunau seiliedig-ar-faterion sy’n rhan greiddiol o waith ieuenctid.
 6. Mae’n grymuso – mae’n galluogi pobl ifanc i weld yr effaith y gall eu gweithredoedd lleol ei chael ar faterion byd-eang

Mae Hanna Miyir yn gweithio i Cyfanfyd a Rhwydwaith Sector Gwirfoddol Pobl Dduon Cymru ac mae wedi ymgysylltu’n llwyddiannus â grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a grwpiau ffydd lleiafrifol ym maes ADCDF. Mae ei myfyrdodau allweddol hi ar gynnwys y grŵp hwn o bobl ifanc sydd wedi’u hymyleiddio fel a ganlyn:

 1. Mae’n hwyl ac yn ennyn eu diddordeb a’u cyfranogiad (gellir ei ddefnyddio â gwahanol grwpiau hefyd).
 2. Safbwyntiau a phrofiadau amrywiol (gan ddibynnu ar y testun a ddewisir).
 3. Mae’n hawdd i’w sefydlu a myfyrio arno (Clwb Ffilmiau i Bobl Ifanc).
 4. Mae’n ddynamig – gwahanol fathau o ffilmiau (Ffilmiau Hollywood, ffilmiau Prydeinig, Rhyngwladol, Rhaglenni dogfen, Animeiddiadau ac ati).
 5. Gellir defnyddio amryw ddulliau i annog y bobl ifanc i drafod – gemau, dadleuon, myfyrdodau ac ati.
 6. Gall y bobl ifanc hefyd gymryd rhan yn y broses o gynhyrchu ffilm neu raglen ddogfen fer. Mae hyn yn fwy grymusol ac addysgiadol.
 7. Gellir ei ddefnyddio gyda chymunedau a grwpiau oedran amrywiol.
 8. Gan ddibynnu ar oedran, gellir rhoi sylw i wahanol fathau o destunau – diwylliant gangiau, materion diwylliannol, beichiogrwydd ymhlith merched yn eu harddegau, y newid yn yr hinsawdd, rhyfel, crefydd, tlodi ac ati.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.